Over Afval Samenwerking Limburg

ASL is een vereniging, waar alle Limburgse gemeenten lid van zijn*. ASL stelt zich ten doel om ingezameld huishoudelijk afval op een efficiënte wijze zo verantwoord mogelijk voor het milieu te laten verwerken. Dat doet zij bijvoorbeeld via contract-aanbesteding voor gemeenten voor grote afvalstromen zoals PMD, GFT en restafval. ASL zorgt ook voor kennisdeling tussen de leden. En voor belangenbehartiging van de leden op nationaal niveau.

Onze Visie

Eind 2019 heeft ASL een nieuwe visie vastgesteld over hoe in de toekomst om te gaan met afval in onze provincie. De leden willen niet meer traditioneel afvalvolume in de markt zetten. Ze gaan voor een aanpak met de kernwoorden circulair, samenwerking en grensverleggend:

  • CirculairAfvalbeheer wordt grondstoffenbeheer en we gebruiken dit als hefboom voor de transitie naar een circulaire economie met winst voor mens, milieu en economie. We streven dus naar anders produceren, anders consumeren en het sluiten van ketens, met focus op waardebehoud, producthergebruik en het voorkomen van afval.
  • Samen – Geen partij kan dit alleen. Hiervoor is inspanning nodig van alle Limburgse partijen – bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincie maar ook burgers. Maar het levert ook waarde en baten op voor en in de regio: financieel en/of sociaal-maatschappelijk (o.a. werkgelegenheid). Wij bouwen voort op de sterke economische clusters die in Limburg al bestaan. Concreet zoeken we samenwerking met Limburgse marktpartijen (aanbieders en verwerkers) om meer afval in de eigen provincie te verwerken.
  • Grensverleggend – We geloven dat innovatie en circulariteit onlosmakelijk verbonden zijn. Circulariteit verlegt de grenzen van technieken, sectoren en verdienmodellen. Het is onze ambitie om afval regionaal te be- en verwerken: hiervoor richten wij ons op onze provincie en kijken logischerwijze ook over de landsgrenzen heen.

Organisatie

Belangrijke besluiten worden door de Algemene Ledenvergadering genomen, waar alle gemeenten via een collegelid, de portefeuillehouder afval, in vertegenwoordigd zijn.

Het algemeen bestuur bestaat uit 6 leden:

  • Birgit op de Laak (voorzitter) – burgemeester van Nederweert
  • Leon Geilen (secretaris) – wethouder in Sittard-Geleen
  • Marij Pollux (penningmeester) – wethouder in Venlo
  • Rens Evers (lid) – wethouder in Roermond
  • Roy Bouten (lid) – wethouder in Horst aan de Maas
  • John Aarts (lid) – wethouder in Maastricht
  • Charles Claessens (lid) – wethouder in Heerlen

Ambtelijk secretaris: Hans van Haren

Contact

Contact met ons opnemen? Dat kan via info@afvalsamenwerkinglimburg.nl

* Alle gemeenten behalve Mook en Middelaar, die is aangesloten bij het samenwerkingsverband met de regio Nijmegen.